Fleurs de CBD | Cannabis légal 100% Bio | GREENBOYZ Shop

Fleurs de CBD et résines de CBD 100% bio, 100% légal. Super Lemon Haze, Orange Bud, Mango Kush, Black Hash, Vanilla Kush, Pineapple Express, OG Kush...